แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ / ขอหนังสือด่วน (BOOK REQUEST FORM)


 

กรุณาใส่รายละเอียดบรรณานุกรมของหนังสือลงในแบบฟอร์มด้านล่าง (Fill in bibliographic information)

ผู้แต่ง (Author):
สำนักพิมพ์ (Publisher/Place):
ISBN:

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุความต้องการว่าขอหนังสือด่วนหรือเสนอซื้อหนังสือ (Additional comments regarding this purchase) :